Algemene voorwaarden Rubigo Enterprises


 1. Een ieder die deelneemt aan de door Rubigo Enterprises aangeboden vaartocht wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
  1. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Rubigo Enterprises uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door Rubigo Enterprises documenten van opdrachtgever waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Rubigo Enterprises.
  2. De persoon die tekent als zijnde kapitein van de boot, is verantwoordelijk voor de aangebrachte passagiers en beschik over een geldig ID waarop duidelijk is dat de “kapitein” 18 jaar of ouder is.
  3. Rubigo Enterprises behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren.
  4. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Rubigo Enterprises zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rubigo Enterprises geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
  5.  Rubigo Enterprises de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
  6. Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Rubigo Enterprises de wederpartij daarbij op de financiële consequenties.
  7. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
  8. De wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 24uur voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 50% van het totaal aan Rubigo Enterprises op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
  9. Indien er *slecht weer* verwacht word tijdens uw reservering zal deze in overleg met u gratis worden verplaatst. Daarnaast zal er vanuit WaterBBQ minimaal 24 uur voor de vaartocht contact met u worden gezocht om dit te bespreken. Wij houden hierbij de weersvoorspellingen van buienradar.nl aan.
   (*slecht weer*, naast miezer regen iedere vorm van regen, windkracht >4bft, iedere vorm van onweer)
  10. Rubigo Enterprises behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.
  11. Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is.
  12. Alle kosten welke door Rubigo Enterprises worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever.
  13. Rubigo Enterprises heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:
   1. onmiddellijke betaling terzake van de wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten; 
   2. haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen. 
   3. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Rubigo Enterprises afkomstige schriftelijke verklaring; 
   4. één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Rubigo Enterprises afkomstige schriftelijke verklaring.
   5. betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen. 
   6. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Rubigo Enterprises te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.
  14. Opdrachtgever zal Rubigo Enterprises steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken.
  15. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Rubigo Enterprises is of de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Rubigo Enterprises voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Rubigo Enterprises leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
  16. De wederpartij dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) Rubigo Enterprises onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door Rubigo Enterprises zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare orde.
  17. Van de aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. De boot vertrekt op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor rekening en risico van de wederpartij. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd / ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen.
  18. Rubigo Enterprises is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet.
  19. In alle gevallen waarin Rubigo Enterprises gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door Rubigo Enterprises aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).
  20. In gevallen waarin de wederpartij een verkeersregel en/of de wet heeft overtreden, is de sanctie of boete voor de wederpartij. In dergelijke gevallen word de wederpartij altijd aansprakelijk gesteld.
  21. Rubigo Enterprises sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor Rubigo Enterprises op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die Rubigo Enterprises bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld.
  22. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te sluiten.
  23. De wederpartij is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van  Rubigo Enterprises door welke oorzaak ook. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor schade toegebracht door de passagiers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Rubigo Enterprises alsmede de door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld van de betreffende personen.
  24. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst moeten één of meerdere personen 100% nuchter zijn. Alleen deze persoon of personen kunnen zich registreren als kapitein van de boot bij Rubigo Enterprises voordat de vaartocht mag beginnen.
  25. Ingeval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de wederpartij geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Rubigo Enterprises het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.
  26. Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Rubigo Enterprises aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rubigo Enterprises.